نشست سازمان ملی بهره وری آسیایی (Apo)

جناب آقای عبادی مدیر عامل شرکت شیرین آفرینان خورشید روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ در نشست سازمان ملی بهره وری آسیایی که در سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد به عنوان کارآفرین برگزیده سخنرانی کرد.
ایشان در ابتدا ضمن خیر مقدم به میهمانان خارجی و حضورشان در ایران به شاخصه های یک کارآفرین پرداختند و در ادامه خلاصه ای از زندگی خود را برای مدعوین حاضر در جلسه بیان داشتند، ایشان در پایان پس از اشاره به علل و رموز موفقیت خود به سوالات میهمانان خارجی پاسخ گفتند.