حضور شکلات مرداس در شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات