بازدید میهمانان خارجی سازمان ملی بهره وری آسیایی (Apo) از کارخانه مرداس